بذر یونجه همدانی پایه بلند کیسه 50 کیلویی

۷،۹۵۰،۰۰۰تومان

✅ بوجاری شده عاری از بذر سس و علف هرز

✅سس گیری توسط سورت لیزری و مغناطیسی

✅مناسب مناطق سردسیر و نیمه گرمسیر و گرمسیر

✅قوه نامیه بالای 98 درصد

✅کشت شده مستقیما در مزارع همدان

✅نسل  F1

✅ارتفاع ساقه بیش از 70 سانتی متر متناسب با تغذیه

✅دارای حداقل چهار چین تا شش چین ( با توجه به روند مناسب تغذیه و اقلیم های متفاوت ) مقاوم تا سال هفتم

✅علوفه خشک برداشتی در چهار چین از سال سوم به بعد 20 تن