بذر یونجه همدانی پایه بلند کیسه 10 کیلویی

۱،۴۹۰،۰۰۰تومان

✅ بوجاری شده عاری از بذر سس و علف هرز
✅سس گیری توسط سورت لیزری و مغناطیسی
✅مناسب مناطق سردسیر و نیمه گرمسیر
✅قوه نامیه بالای 98 درصد
✅کشت شده مستقیما در مزارع همدان
✅نسل  F1
✅ارتفاع ساقه بیش از 70 سانتی متر متناسب با تغذیه
✅دارای حداقل چهار چین تا شش چین ( با توجه به روند مناسب تغذیه و اقلیم های متفاوت ) مقاوم تا سال هفتم
✅علوفه خشک برداشتی در چهار چین از سال سوم به بعد 20 تن